Kontakt

email@hotmail.com

Business / Samarbeid

vildebratlandhansen@gmail.com

 • Instagram
 • Vilde B.
  Hansen

  Norske partier for dummies: Fremskrittspartiet

  11.09.2017 - 08:22

  Sist parti ut i mitt valgspesial er Fremskrittspartiet. 

  Frp er partiet på Stortinget som befinner seg lengst til høyre langs venstre-høyre aksen i norsk politikk. Partiet liberalistisk, noe som blant annet vil si at de vektlegger norske og vestlige tradisjoner. 

  Da partiet ble stiftet i 1973 het det Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (ALP). Siden den gang har partiet vært opptatt av å få ned skattene i samfunnet fordi de mener at høye skatter bidrar til å redusere folks arbeidsinnsats (fordi det ikke lønner seg å jobbe hardt dersom du skattlegges for det). Frp´s syn på skatt har for eksempel bidratt til at de i regjering har fjernet arveavgiften og at de har økt frikortgrensen til 55. 000 kroner. 

  I kommende stortingsperiode har de et uttalt ønske om å fjerne loven om eiendomsskatt. De mener denne skatten er å anse som en dobbeltbeskatning som gjør bolig enda dyrere. 

  Asyl- og innvandringspolitikk 

  Med Sylvi Listhaug i front er partiet også kjent for å ville ha en streng asyl og innvandringspolitikk. 

  Frp ønsker et nytt asylsystem som innebærer at de vil bygge ut asylmottak i Afrika og Asia for å hjelpe flyktningene i deres nærområde. De vil også at flyktninger som blir reddet i Middelhavet skal bli transportert tilbake til landene de kom fra. I tillegg vil de at en del av Norges bistandsbudsjett skal gå til humanitært arbeid i nærområdene, samt drift av asylsentrene.

  Frp vil også fjerne bruk av barnehijab fordi de mener at det er undertrykkende og at det reverserer integreringen. 

  Til sist kan det være verdt å nevne at Frp vil ha obligatorisk helsekontroll for innvandrere og asylsøkere fra områder med stor sykdomsrisiko.

  Fun fact:  Denne valgkampen lanserte Frp det de kaller Frp-feminisme. Mer om det kan du lese her. 

  Da gjenstår det bare å si en ting: Godt valg!

  Vil du lese om de andre partiene? Sjekk ut: 

  Rødt her

  Sosialistisk venstreparti her.  

  Arbeiderpartiet her.

  Senterpartiet her

  Miljøpartiet de grønne her.

  Kristelig folkeparti her. 

  Venstre her

  Høyre her. 

  #politikk #blogg #side2 #valg #fremskrittspartiet #valgkamp 


  Norske partier for dummies: Høyre

  10.09.2017 - 20:38

  Til tross for at muligheten til å forhåndsstemme er over, er det fremdeles mange som skal ut for å gjøre sin plikt i morgen.

  Flere har spurt meg om hva jeg la vekt på da jeg stemte på fredag. 

  I år vaklet jeg mellom fire partier, men etter å ha tenkt gjennom disse fire punktene klarte jeg omsider å bestemme meg: 

  1. Hvilke saker er de aller viktigste for meg, og hvilket parti er det som på best mulig måte oppfyller mine tanker om disse sakene? 

  2. Det perfekte partiet finnes ikke. Det er helt greit at jeg ikke støtter hele partiprogrammet til partiet jeg stemmer på.  

  3. Hvordan vil partiet jeg stemmer på bli påvirket av eventuelle samarbeid med andre partier? 

  4. Hva sier magefølelsen? 

  Håper disse spørsmålene kan hjelpe på veien også for deg :-) 

  Men nå - over til den nest siste presentasjonen i mitt valgspesial: Høyre! 

  Høyre

  Høyre er et parti som befinner seg relativt langt til høyre langs venstre-høyre aksen. De beskriver seg selv som et borgerlig parti som ønsker å fremme personlig frihet. 

  Høyre, er som Arbeiderpartiet, opptatt av å skape flere jobber. 

  Hvordan dette skal gjøres, er de to partiene imidlertid uenige om. Høyre ønsker seg for eksempel lavere skatter og lavere offentlige utgifter enn det Arbeiderpartiet ønsker. Det innebærer for eksempel at Høyre vil redusere og etterhvert avskaffe den norske formueskatten fordi de mener den tapper norske bedrifter for verdier som kunne blitt investert i flere arbeidsplasser, økt produksjon og dermed utvikling av næringslivet i Norge. Arbeiderpartiet vil på sin side beholde formuesskatten. 

  Høyre er også opptatt av å få flere unge i arbeid. For å få til dette, ønsker de blant annet å iverksette et tiltak som skal gjøre at alle arbeidssøkere under 30 skal få et arbeidsrettet tilbud i løpet av åtte uker.

  For å utvikle arbeidsmarkedet vil Høyre også bruke tusen milliarder kroner på å bygge ut vei og bane slik at fremkommeligheten i landet blir bedre. 

  Kompetente lærere og økt studiestøtte

  Målet til Høyre er at Norge skal ha verdens beste skole. Der venstresiden er veldig opptatt av å sørge for at det er flere lærere i klasserommet, er Høyre mer opptatt av kompetente lærere. De ønsker å arbeide for strengere opptakskrav til lærerstudiene, satse mer på videreutdannelse av lærere og de ønsker at lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i. 

  Høyre er også et parti som har sørget for økt studiestøtte i de årene de har sittet i regjering. Et uttalt mål er også å sørge for flere studentboliger i den kommende stortingsperioden. 

  Primærhelsetjenste, rus og psykiatri

  Høyre vil videreutvikle pasientenes helsetjeneste. For dette partiet innebærer det en sterk primærhelsetjeneste(helsetjenester som leveres i lokalsamfunnet i det daglige, som feks fastlege, hjemmesykepleie, sykehjem) i hele landet. De ønsker å satse på digitalisering av helsetjenesten og vil for eksempel innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det. Høyre vil også at man har valgfrihet til å velge mellom offentlige og private løsninger. 

  Høyre er også opptatt av psykiatri- og ruspolitikk - noe som allerede har ført til innføringen av det mye omdiskuterte pakkeforløpet. Pakkeforløp betyr det samme som et standardisert pasientforløp slik at hver pasient får en likere utredning og behandling av psykiske lidelser og rusproblematikk. 

  Høyre har et uttalt mål om å redusere bruken av tvang under behandlingen innen psykisk helsevern. Et annet mål er at ingen skal dø av overdose. 

  Forsvar og beredskap

  Høyre mener at det økte trusselbildet som har kommet som en følge av mer terrorisme og cyberkriminalitet gjør at Norge må modernisere og styrke både forsvar og beredskap. De ønsker blant annet å styrke samarbeidet mellom politi og forsvar, å anskaffe nye redningshelikoptre og forsterke redningstjenesten. 

  Partiprogrammet til Høyre finner du her. 

  Vil du lese om de andre partiene? Sjekk ut: 

  Rødt her

  Sosialistisk venstreparti her.  

  Arbeiderpartiet her.

  Senterpartiet her

  Miljøpartiet de grønne her.

  Kristelig folkeparti her. 

  Venstre her

   

   


  Norske partier for dummies: Krf og Venstre

  09.09.2017 - 18:00

  I dag er det to dager igjen til valget, og siden jeg har igjen 4 partier å presentere, skriver jeg om hele to partier idag: Kristelig folkeparti og Venstre! 

  Kristelig folkeparti

  Verdier

  Hvis man skal ha en huskeregel for hva Krf står for, vil jeg si at det er å kjenne til deres tro på viktigheten av den kristne kulturarven. Krf mener at vi må kjenne våre egne røtter for å bli tryggere i møte med andre mennesker og kulturer. Det innebærer for eksempel at nestekjærlighet er en viktig verdi for partiet. Dette kommer blant annetl til syne i Krf sin kamp mot menneskehandel - både i Norge og internasjonalt. De mener vi har et ansvar for å hjelpe verdens fattige og forfulgte, og vil at Norge som nasjon skal gi bistand til blant annet godt styresett og demokratiutvikling.

  Valgfrihet til familien

  Krf er også opptatt av å gi norske familier mer tid til hverandre. For å klare dette, er økt valgfrihet og fleksibilitet ifølge dem det som må til. 

  Krf er et av få partier som ønsker å utvide kontantstøtten. Kontantstøtte er en ordning som i Norge gis til foreldre til barn mellom ett år og to år, som velger å ikke eller bare delvis ha barna i barnehage med statlig støtte. Venstre på sin side, ønsker å fjerne denne ordningen, fordi de mener at den bidrar til at flere barn blir hjemme fremfor å dra i barnehagen, noe som igjen er med på å sinke barns norskopplæring og sosialiseringsprosess. 

  Skole

  Krf har et brennende ønske om å sikre flere lærere i klasserommet. De vil lovfeste at det skal være maksimalt 15 elever per lærer i småskolen. Kampen mot mobbing er også viktig for partiet - de vil for eksempel få på plass et mobbeombud i alle fylker. 

  De vil også beholde den mye omdiskuterte K-en i religionsfaget. 

  Levende distrikter

  Krf´s distrikspolitikk har flere fellestrekk med Senterpartiets. De er enig med Senterpartiet i at hele landet må tas i bruk. De vil at landbruket i Norge skal gi økt matproduksjon og bedre muligheter for god inntekt for bøndene.

  I tillegg er de av den oppfatning at man skal ha muligheten til å ha en statlig arbeidsplass uavhengig av hvor man bor. For å klare dette, ønsker de å utbedre Norges infrastruktur. 

  Funfact: 

  Krf vil fjerne muligheten for søndagsåpne butikker. 

  Les mer om politikken til Krf her

  Venstre

  Hvis du er en forkjemper for klima, og samtidig er for borgerlige løsninger, er dette kanskje et parti for deg.

  Venstre kaller seg selv for Norges sosialliberale parti. De innebærer at de verdsetter det enkelte menneskes personlige frihet, samtidig som de fokuserer på felles­skapet og miljøet.

  Venstres viktigste saker er skolemiljø, og arbeid.: 

  De vil for eksempel sørge for at Norge har verdens beste lærere. 

  Venstres slagord for skolepolitkkken er «alt starter i skolen.» For dette partiet er det viktig at Norge har kompetente og motiverte lærere. For å få til dette vil de for eksempel sikre at krav til utdanning, etter- og videreutdanning og undervisningskompetanse påvirker summen på lønnsslippen. 

  De vil også sørge for tett oppfølging av nyansatte lærere med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger.

  Venstre vil også at det skal bli billigere å gå på SFO, slik at barn av fattige foreldre får muligheten til å delta her. 

  Miljø

  Venstre er opptatt av at vi også har et ansvar for de som kommer etter oss. De har tatt klar avstand fra oljeboring i Lofoten, Senja og Vesterålen. 

  De vil også at forskning skal vris fra det fossile til det grønne, og mener at alle investeringer Norge gjør, skal gjøres med en tanke om at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050. I tillegg er de opptatt av at det er de som ikke velger fornybare energikilder som skal skattlegges for det. 

  Arbeid

  Venstre er også kjent for å satse hardt på gründere og småbedrifter - de vil gjøre det lettere å bestemme over sin egen arbeidsdag. Det innebærer for eksempel færre avgifter til små bedrifter, å forenkle regelverket rundt det å være selvstendig næringsdrivende, samt satsning på en gründerkultur der det verdsettes å tenke nytt. 

  Fokuset på annerledeshet

  Venstre er et parti som er svært opptatt av å ivareta kulturene til minoriteter og urfolk. I tillegg er de veldig opptatte av homofiles rettigheter. Trine Schei Grande var for eksempel en av få partiledere som gikk årets pride-parade. 

  Funfact:

  Venstre vil ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen.

  Du kan lese mer om Venstres politikk her. 

  Vil du lese om de andre partiene? Sjekk ut: 

  Rødt her

  Sosialistisk venstreparti her.  

  Arbeiderpartiet her.

  Senterpartiet her

  Miljøpartiet de grønne her.

   

   

   


  Vis flere innlegg

  hits